Privacy Verklaring Stichting Ouderen en Informatietechnologie (S.O. & I.)

 

S.O. & I. hecht veel waarde aan de bescherming van uw persoonsgegevens. In deze Privacy Verklaring willen we heldere en transparante informatie geven over hoe wij omgaan met persoonsgegevens.

Wij doen er alles aan om uw privacy te waarborgen en gaan daarom zorgvuldig om met persoonsgegevens. S.O. & I. houdt zich in alle gevallen aan de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming. Dit brengt met zich mee dat wij in ieder geval:

-          Uw persoonsgegevens verwerken in overeenstemming met het doel waarvoor deze zijn verstrekt, deze doelen en type persoonsgegevens zijn beschreven in deze Privacy Verklaring;

-          Verwerking van uw persoonsgegevens beperkt is tot enkel die gegevens welke minimaal nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt;

-          Vragen om uw uitdrukkelijke toestemming als wij deze nodig hebben voor de verwerking van uw persoonsgegevens;

-          Passende technische en organisatorische maatregelen hebben genomen zodat de beveiliging van uw persoonsgegevens gewaarborgd is;

-          Geen persoonsgegevens doorgeven aan andere partijen, tenzij dit nodig is voor uitvoering van de doeleinden waarvoor ze zijn verstrekt;

-          Op de hoogte zijn van uw rechten omtrent uw persoonsgegevens, u hierop willen wijzen en deze respecteren.

 

Als S.O. & I. zijn wij verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens. Indien u na het doornemen van onze Privacy Verklaring, of in algemenere zin, vragen heeft hierover of contact met ons wenst op te nemen kan dit via de contactgegevens onder aan dit document.

 

Verwerking van persoonsgegevens van onze cursisten

Persoonsgegevens van cursisten worden door S.O. & I. verwerkt ten behoeve van de volgende doelstelling(en):

-          Administratieve doeleinden;

-          De communicatie tussen de cursuscoördinator/docent en cursist.

Grondslag voor deze persoonsgegevens is:

-          Het volgen van een cursus.

Voor de bovenstaande doelstelling(en) kan S.O. & I. de volgende persoonsgegevens van u vragen:

-          Voornaam en achternaam;

-          Adres;

-          Woonplaats;

-          Geslacht;

-          Telefoonnummer.

Uw persoonsgegevens worden door S.O. & I. opgeslagen ten behoeve van bovengenoemde verwerking(en) voor de tijdsduur van maximaal één jaar door de betreffende docent en daarna alleen in de administratie van de secretaris/penningmeester en cursuscoördinator voor maximaal zeven jaar.

 

Verstrekking aan derden

De gegevens die u aan ons geeft, verstrekken wij niet aan derden.

 

Beveiliging

Alle personen die namens S.O. & I. van uw gegevens kennis kunnen nemen (lees: docenten, cursuscoördinator en secretaris/penningmeester), zijn gehouden aan geheimhouding daarvan.

Na afloop van een cursus zal een docent de persoonsgegevens voor maximaal één jaar bewaren; de secretaris/penningmeester en cursuscoördinator voor maximaal zeven jaar in een (met wachtwoord) beveiligd bestand op een computer.

 

Rechten omtrent uw gegevens

U heeft recht op inzage, rectificatie of verwijdering van de persoonsgegeven welke wij van u ontvangen hebben. Tevens kunt u bezwaar maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens (of een deel hiervan) door ons.

 

Klachten

Mocht u een klacht hebben over de verwerking van uw persoonsgegevens dan vragen wij u hierover direct contact met ons op te nemen. Komen wij er samen met u niet uit dan vinden wij dit natuurlijk erg vervelend. U heeft altijd het recht een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens, dit is de toezichthoudende autoriteit op het gebied van privacybescherming.

 

Vragen

Als u naar aanleiding van onze Privacy Verklaring nog vragen of opmerkingen heeft neem dan contact met ons op!

 

Contactgegevens

Stichting Ouderen & Informatietechnologie

Secretariaatsadres: Lage Berkt 9, 5571LP Bergeijk

-